Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

obchodní společnosti

 

Direct Force s.r.o.

se sídlem Božetěchova 2259/101, Královo Pole, 612 00 Brno

IČ: 05838924

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 104103

 

I. 

Úvodní ustanovení

 

1. Tyto obchodní podmínky společnosti Direct Force s.r.o., se sídlem Božetěchova 2259/101, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 05838924, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 104103 (dále jen „Direct Force“) upravují v souladu s patřičnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí služby (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi společností Direct Force a jinou fyzickou osobou (dále jen „Objednatel“) prostřednictvím rozhraní webové stránky společnosti Direct Force umístěné na internetové adrese http://ww­w.dirfor.cz (dá­le jen „Webová stránka“). 

 

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu uzavřít se společností Direct Force smlouvu, je právnickou osobou či osobou, která při uzavírání smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

 

Je-li Objednatel spotřebitelem, řídí se Smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku směřujícími k ochraně spotřebitele, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a dalšími obecně závaznými předpisy na ochranu spotřebitele. 

 

2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé jednotlivé Smlouvy uzavřené mezi společností Direct Force a Objednatelem a užijí se v plném rozsahu, ledaže se společnost Direct Force a objednatel dohodnou na některých podmínkách odchylně. V takovém případě mají odchylná ujednání přednost před těmito obchodními podmínkami ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 věty druhé občanského zákoníku. 

 

3. Tyto obchodní podmínky jsou veřejně přístupné na Webové stránce společnosti Direct Force a veškeré informace v nich uvedené slouží zároveň jako sdělení relevantních skutečností potenciálním Objednatelům před uzavřením Smlouvy. 

 

II.

Služba a podmínky jejího poskytování

 

1. Službou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí školení, přednášky, semináře či výcvikové kurzy nabízené společností Direct Force prostřednictvím Webové stránky. Služby jsou na Webových stránkách označeny názvem, kódovým označením, místem jejich poskytování, stručným popisem, požadovaným vybavením, požadovanými znalostmi a případnými dalšími informacemi, doporučeními a upozorněními. 

 

2. Společnost Direct Force se zavazuje zajistit pro Objednatele objednanou službu, a to v termínu zvoleném Objednatelem z termínů vypsaných společností Direct Force. Služba v základní ceně zahrnuje výuku dle osnovy a vydání osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávací akce. V případě, že Objednatel požaduje dodání Služby v provedení odlišném od popisu uvedeného na Webových stránkách, je povinen výslovně uvést patřičný požadavek ve své objednávce. 

 

3. Ceny Služby jsou smluvní a zahrnují náklady na provedení Služby samotné, zejména náklady na instruktora kurzu a náklady spojené s nájmem prostor, ve kterých je Služba poskytována. Ceny nezahrnují žádné jiné náklady, zejména pak nezahrnují Služby v provedení odlišném od popisu uvedeného na Webových stránkách dle pokynu Objednatele, náklady na přepravu Objednatele na místo poskytování Služby ani náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (např. náklady internetového připojení, atd.). Ceny Služby sjednané ve Smlouvě jsou závazné pro obě smluvní strany. Ceny služby, prováděné v odlišném provedení dle požadavku Objednatele, jsou v každém jednotlivém případě stanoveny společností Direct Force dle rozsahu požadavků Objednatele a podléhají odsouhlasení Objednatele. 

 

4. Společnost Direct Force si vyhrazuje právo jednostranně změnit cenu Služby uvedenou na Webových stránkách bez výslovného upozornění Objednateli či Objednatelům. 

 

5. Pokud dojde ke změně ceny Služby mezi jejím objednáním Objednatelem a jejím poskytnutím společností Direct Force, má Objednatel právo vyjádřit se změnou ceny nesouhlas a od Smlouvy odstoupit. V takovém případě má Objednatel právo na vrácení peněžních prostředků, které v souvislosti s takovou konkrétní objednávkou již uhradil společnosti Direct Force. 

 

6. Veškeré nabízené Služby v podobě kurzů, školení, přednášek či seminářů jsou informativního charakteru a společnost Direct Force není povinna uzavřít smlouvu o poskytnutí Služby.

 

III.

Objednávka Služby, uzavření Smlouvy, práva a povinnosti smluvních stran

 

1. Veškeré poskytování služeb Objednateli společností Direct Force se provádí dle Smlouvy a dle těchto obchodních podmínek na základě písemné objednávky Objednatele písemně potvrzené společností Direct Force. 

 

2. Objednávka Služby musí mít vždy písemnou formu, přičemž písemnou formou se rozumí objednávka učiněná prostřednictvím objednávkového formuláře dostupného na Webových stránkách. Objednávka musí být vyplněna v českém jazyce, objednávka provedená jiným jazykem nebude ze strany společnosti Direct Force přijata. Objednatel výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Objednávka konkrétního kurzu či školení musí být vždy provedena minimálně 10 dnů přede dnem konání konkrétního kurzu či školení a v této lhůtě musí být rovněž uhrazena cena za objednanou službu. 

 

3. Objednávka musí vždy obsahovat minimálně jméno a příjmení Objednatele, adresu Objednatele, telefonní číslo Objednatele a platnou e-mailovou adresu Objednatele. V případě, že objednávka nebude všechny tyto údaje obsahovat či bude z jiného důvodu nesrozumitelná, je společnost Direct Force oprávněna vyzvat Objednatele k doplnění takové objednávky. 

 

4. Odesláním objednávky Objednatel potvrzuje, že je oprávněn se společností Direct Force uzavřít Smlouvu, že má právní subjektivitu, má způsobilost k takovému právnímu jednání, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, se kterými souhlasí a akceptuje je v plném rozsahu, že dává najevo svoji svobodnou a pravou vůli uzavřít se společností Direct Force Smlouvu a že má finanční prostředky nezbytné k úhradě ceny objednané Služby.

 

5. V případě, že podmínkou účasti na kurzu či školení je držení platného zbrojního průkazu a vlastnictví střelné zbraně, je Objednatel povinen v objednávce výslovně potvrdit, že je držitelem zbrojního průkazu v rozsahu skupin nutných k absolvování kurzu či školení a vlastníkem legálně držené střelné zbraně vhodné k absolvování kurzu či školení, tj. samonabíjecí/o­pakovací, dlouhé/krátké kulové zbraně či dlouhé brokové zbraně a střeliva dovoleného výrobního provedení do této zbraně. Objednatel bere na vědomí, že před zahájením takového školení či kurzu v den jeho konání bude Objednatel vyzván k předložení občanského průkazu, zbrojního průkazu, průkazu zbraně, střeliva a střelné zbraně ke kontrole lektorovi školení či kurzu. Nebudou-li takové doklady, zbraň či střelivo Objednatelem předloženy, bude-li kterýkoli z těchto dokladů ke dni konání školení či kurzu neplatný či v případě, že lektor z jiného důvodu nabude pochybností o pravosti nebo platnosti takových dokladů či údajů v těchto dokladech uvedených, je lektor oprávněn zamezit Objednateli vstup na školení či kurz.  Lektor je taktéž oprávněn zamezit Objednateli vstup na školení či kurz v případě, že jím předložená vlastní střelná zbraň či střelivo nebudou způsobilé k řádnému použití, budou na nich provedeny neodborné či nezákonné zásahy a změny či v případě, že Objednatelem předložená vlastní střelná zbraň či střelivo může představovat bezpečnostní riziko pro lektora, Objednatele či další účastníky kurzu nebo školení. Lektor je taktéž oprávněn zamezit Objednateli vstup na školení či kurz v případě, že Objednatel bude trvat na používání střeliva neodpovídajícího dovolenému výrobnímu provedení. Lektor je rovněž oprávněn zamezit Objednateli vstup na kurz či školení v případě, že Objednatel se k takovému kurzu školení či kurzu dostaví pod vlivem návykové látky. V případě, že lektor zamezí Objednateli vstup na školení či kurz v souladu s tímto odstavcem, uhrazená cena za Službu se Objednateli nevrací.

 

6. Objednatel se zavazuje uhradit cenu Služby bezhotovostním převodem na účet společnosti Direct Force, a to nejpozději do dne splatnosti uvedeného na faktuře. Nebude-li ze strany Objednatele nejpozději tohoto dne připsána platba ceny za Služby na bankovní účet společnosti Direct Force, objednávka se považuje za zrušenou z důvodu na straně Objednatele.

 

7. Společnost Direct Force písemně potvrdí přijetí objednávky, která obsahuje nejméně údaje uvedené v odst. 3 tohoto článku na Objednatelem uvedenou e-mailovou adresu. Součástí takového potvrzení je mj. cena Služby a datum, do kterého má být cena za konkrétní Službu uhrazena a přílohou takového potvrzení je faktura vystavená dle čl. VI. odst. 2 těchto podmínek. Písemným potvrzením objednávky společností Direct Force je mezi společností Direct Force a Objednatelem uzavřena Smlouva. 

 

8. Společnost Direct Force si vyhrazuje právo nepotvrdit přijetí objednávky, resp. objednávku nepřijmout a neuzavřít s Objednatelem Smlouvu. V takovém případě nevzniká mezi společností Direct Force a Objednatelem žádný smluvní vztah a společnosti Direct Force není objednávkou Objednatele nijak zavázána. Společnost Direct Force je oprávněna odmítnout objednávku zejména v těchto případech: 

 

a) Objednatel požaduje provedení Služby, které není v souladu s obecně závaznými právními předpisy,

 

b) Objednatel používá Webové stránky a formuláře k objednávce Služeb způsobem, který omezuje či obtěžuje ostatní Objednatele nebo společnost Direct Force,

 

c) Objednatel poskytuje služby nebo je podnikatelem v oboru, který přímo nebo nepřímo, částečně nebo zcela konkuruje jakékoliv hlavní nebo doplňkové činnosti společnosti Direct Force nebo má ve vztahu ke společnosti Direct Force soutěžní povahu, 

 

d) Objednatel osobě, jejíž obchodní činnost přímo nebo nepřímo, částečně nebo zcela konkuruje jakékoliv hlavní nebo doplňkové činnosti společnosti Direct Force poskytuje služby, je u ní zaměstnán nebo má v takové osobě majetkovou účast či působí jako její zmocněnec nebo statutární orgán,

 

e) v jiných obdobně závažných případech.

 

9) Společnost Direct Force se zavazuje informovat Objednatele o všech skutečnostech týkajících se nebo souvisejících se Smlouvou. 

 

10) Objednatel je povinen využívat Webové stránky společnosti Direct Force a objednávkové formuláře pouze v souladu s obecně závaznými právními předpisy, v souladu s těmito obchodními podmínkami Smlouvou a všeobecnými pravidly pro využívání internetu za účelem, ke kterému tyto Webové stránky slouží. Objednatel není oprávněn využívat Webové stránky společnosti Direct Force a objednávkové formuláře způsobem, který omezuje či obtěžuje ostatní Objednatele nebo společnost Direct Force, spočívajícím např. v narušování fungování Webových stránek či zasíláním obchodních sdělení, spamu či obsahu, který není v souladu s obecně závaznými předpisy. V případě, že Objednatel poruší povinnosti uvedené v tomto odstavci, je povinen společnosti Direct Force zaplatit náhradu veškeré újmy, kterou takovým jednáním společnosti Direct Force způsobí. 

 

11. V případě vyšší moci je společnost Direct Force zproštěna všech svých povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo obchodních podmínek a jakékoliv jejich nedodržení ze strany společnosti Direct Force bude tolerováno, stejně jako nebude společnost Direct Force nebude odpovědná za jakoukoli případnou škodu v situaci, kdy takovéto nedodržení bude způsobeno některou z příčin vyšší moci. Za vyšší moc se považuje zejména živelní pohroma či pohromy, svévolné jednání třetích osob, revoluce, povstání, vzpoura, pouliční bouře, stávky, pracovní výluky, obsazení majetku nezbytného pro plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, války, invaze, mobilizace, embargo, vojenský režim, nouzový stav, stav ohrožení státu, mimořádné opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku, krizové opatření, změna politické situace, která omezuje či znemožňuje plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, znečištění radioaktivitou z jaderného paliva nebo z jakékoliv jiné nebezpečné součásti výbušného jaderného zařízení nebo součásti takového zařízení, teroristický útok, nečinnost státních orgánů, v době uzavření Smlouvy objektivně nepředvídatelný vliv a nařízení orgánů veřejné správy, jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy s retroaktivní časovou působností, které brání společnosti Direct Force v plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy a společnost Direct Force je nemohla předvídat, překonat nebo odvrátit ani ovlivnit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po ní spravedlivě požadovat či prodlení třetích osob. 

 

12. Objednatel bere na vědomí, že při poskytování Služby může docházet k manipulaci se střelnou zbraní, a to jak Objednatelem, tak lektorem a/nebo ostatními účastníky kurzu či školení. Objednatel prohlašuje, že takového kurzu či školení se zúčastní na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí a zavazuje se řídit bezpečnostními pravidly, pokyny lektora a obecně závaznými právními předpisy a zavazuje se vždy si počínat tak, aby nedošlo ke škodě na zdraví či majetku. Objednatel dále prohlašuje, že je pro případ způsobení škody třetí osobě pojištěn, či je připraven případné škody vzniklé třetí osobě v plném rozsahu nahradit. 

 

13. Objednatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že v průběhu kurzu či školení může dojít ke zvýšené fyzické zátěži a Objednatel prohlašuje, že je k takové zátěži psychicky i fyzicky způsobilý. Objednatel je dále povinen před započetím Služby písemně informovat společnost Direct Force o svých případných zdravotních omezeních a v případě nenadálé zdravotní indispozice či úrazu v průběhu kurzu či školení je povinen, bude-li to možné, neprodleně informovat o této skutečnosti lektora. 

 

IV.

Důvěrné informace

 

Objednatel je povinen uchovat v tajnosti veškeré informace, které se dozvěděl v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy, ať jsou již poskytnuty písemně, ústně, konkludentně či jiným způsobem, zejména pak informace o společnosti Direct Force, dalších Objednatelích, používaných postupech, obsahové náplni Služeb a jakékoli další interní informace obdobného charakteru (dále jen „důvěrné informace“). Objednatel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu společnosti Direct Force nesdělit důvěrné informace třetí osobě, nezneužít důvěrné informace k poškození dobrého jména společnosti Direct Force a že je bude chránit před únikem. Za porušení této povinnosti se nepovažuje takové zveřejnění důvěrných informací, ke kterému dojde na základě zákona nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci, nebo pokud se tyto důvěrné informace stanou obecně známými či veřejně přístupnými jinak než prostřednictvím některé ze smluvních stran. Pokud objednatel poruší povinnost ochrany důvěrných informací, je povinen k náhradě újmy společnosti Direct Force v plné výši bez zbytečného odkladu poté, co mu bude společností Direct Force taková újma písemně vyúčtována.

 

V.

Zrušení objednávky 

 

1. Objednatel je povinen písemně sdělit společnosti Direct Force, že má zájem zrušit objednávku Služby, a to neprodleně poté, co se dozví o důvodu pro zrušení objednávky Služby. 

 

2. Objednatel je oprávněn písemně zrušit objednávku Služby nejpozději 30 dnů přede dnem plánovaného poskytnutí této Služby (tj. nejpozději 30 dnů přede dnem konání kurzu, semináře, přednášky či školení), a to odesláním žádosti o zrušení objednávky na e-mailovou adresu info@dir­for.cz. V takovém případě se objednávka považuje za zrušenou a Objednatel má nárok na vrácení 50% již uhrazené ceny za Službu, která mu na základě jeho písemné žádosti bude vrácena zpět na bankovní účet, ze kterého byla taková úhrada přijata na bankovní účet společnosti Direct Force, a to nejpozději do 10 pracovních dní ode dne doručení výzvy k vrácení části ceny za Službu společnosti Direct Force. 

 

3. V případě, že Objednatel neuhradí cenu za Službu tak, aby tato byla připsána na bankovní účet společnosti Direct Force ke dni, který je uveden na faktuře jako datum splatnosti a který je rovněž uveden v potvrzení objednávky společností Direct Force, považuje se v souladu s čl. III odst. 6 těchto podmínek objednávka za zrušenou. 

 

4. Objednatel není oprávněn zrušit objednávku Služby později než ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku, tj. méně než 30 dnů přede dnem konání kurzu, semináře, přednášky či školení.  Pokud Objednatel přesto zruší objednávku později než v tento den, již uhrazená cena za Službu se Objednateli nevrací.

 

5. Dojde-li ke zrušení Služby z důvodů na straně společnosti Direct Force po úhradě ceny za Službu provedené Objednatelem, bude Objednateli na základě jeho písemné žádosti vrácena celá uhrazená cena zpět na bankovní účet, ze kterého byla taková úhrada přijata na bankovní účet společnosti Direct Force, a to nejpozději do 10 pracovních dní ode dne doručení výzvy k vrácení ceny za Službu společnosti Direct Force.

 

6. Společnost Direct Force si vyhrazuje právo zrušit objednávku Služby v případě, že nedojde k naplnění minimální kapacity daného kurzu, školení či semináře, která je uvedena v popisu Služby na Webové stránce společnosti Direct Force. O nenaplnění kapacity se společnost Direct Force zavazuje informovat Objednatele elektronicky prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu Objednatele, uvedenou v objednávce, a to nejpozději 7 dnů přede dnem předpokládaného poskytnutí Služby. V takovém případě bude Objednateli na základě jeho písemné žádosti vrácena celá uhrazená cena zpět na bankovní účet, ze kterého byla taková úhrada přijata na bankovní účet společnosti Direct Force, a to nejpozději do 10 pracovních dní ode dne doručení výzvy k vrácení ceny za Službu společnosti Direct Force.

 

VI.

Platební podmínky

 

1. Objednatel je povinen řádně a včas uhradit cenu za objednanou Službu v souladu s těmito obchodními podmínkami a Smlouvou, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti Direct Force, pod variabilním symbolem uvedeným ve faktuře. 

 

2. Objednatel obdrží fakturu obsahující platební údaje a další zákonné náležitosti jako přílohu potvrzení objednávky elektronicky na e-mailovou adresu. V případě, že Objednatel bude požadovat takovou fakturu v listinné podobě, je povinen zaslat žádost o zaslání faktury v listinné podobě elektronicky na e-mailovou adresu info@dir­for.cz, přičemž v této žádosti uvede poštovní adresu, na kterou má být taková faktura zaslána. Náklady spojené s poštovní přepravou faktury v listinné podobě hradí v plné výši Objednatel.

 

3. Objednatel výslovně souhlasí s tím, aby mu společnosti Direct Force zasílala veškeré zálohové i řádné faktury, případně dobropisy, elektronicky na e-mailovou adresu Objednatele, uvedenou v jeho objednávce. Má se za to, že elektronicky zaslané faktury a dobropisy jsou Objednateli doručeny v den následující po dni jejich odeslání společností Direct Force.

 

4. Objednatel je oprávněn vystavenou fakturu v rozsahu účtované ceny reklamovat pouze do data její splatnosti, a to písemně doporučenou zásilkou prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu společnosti Direct Force uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek. Taková reklamace se považuje za doručenou třetího dne ode dne jejího odeslání či dnem jejího vrácení zpět odesílateli jako nedoručené či nedoručitelné. Na pozdější reklamace faktury nebude společností Direct Force brán zřetel. Uplatnění případné reklamace dle tohoto bodu nemá odkladný účinek na povinnost Objednatele uhradit cenu za objednanou Službu v plné výši a ve stanovené nebo sjednané lhůtě splatnosti.

 

VII.

Místo provedení služby

 

1. Objednatel bere na vědomí, že každá Služba je poskytována na konkrétním místě a v předem stanovený čas. Místo i čas jsou uvedeny v popisu Služby na Webové stránce, stejně jako v nadpisu samotné objednávky. Objednatel bere na vědomí, že dopravu na určené místo ve stanovený čas je povinen zajistit si sám a na svoje náklady. 

 

2. V případě, že se Objednatel nezúčastní Služby v místě a v čase, který byl uveden v jeho objednávce, a to z důvodů na straně Objednatele, již uhrazená cena za Službu se Objednateli nevrací. 

 

VIII.

Reklamační řád

 

1. Společnost Direct Force se zavazuje provádět Služby v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dbát na jejich řádné provedení.

 

2. Objednatel je oprávněn podat reklamaci na provedenou Službu z důvodu způsobu výuky lektora, metodického obsahu Služby nebo organizace Služby. Tuto reklamaci je povinen provést bezodkladně po provedení Služby, a to písemně e-mailem na adresu info@dir­for.cz.  Tako­vá reklamace musí být výslovně označena slovem „Reklamace“ a musí obsahovat zejména:

 

a) jméno a příjmení Objednatele

b) jméno a příjmení osoby, která za Objednatele reklamaci vyřizuje, pokud je taková osoba odlišná od Objednatele,

c) identifikaci reklamované Služby, a to nejméně datem a popisem Služby,

d) popis a důvody reklamace

e) e-mailová adresa pro sdělení způsobu vyřízení reklamace

 

V případě, že reklamace nebude řádně označena či nebude obsahovat nejméně údaje, uvedené v tomto odstavci čl. IX. pod písmeny a), b), c) a d) a e), nebude k takové reklamaci přihlíženo.  

 

3. Společnost Direct Force je povinna reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy takovou reklamaci obdrží, pokud se se stěžovatelem výslovně nedohodla na lhůtě delší. 

 

4. Při reklamaci společnost Direct Force kontaktuje lektora Služby a zajistí jeho vyjádření k reklamaci. Poté společnost Direct Force prověří skutečnosti uvedené v reklamaci, přičemž vychází jak z vyjádření stěžovatele, tak z vyjádření lektora či případných dalších účastníků Služby a z dalších vlastních zjištění. 

 

5. V případě, že po prověření relevantních skutečností je reklamace shledána jako neopodstatněná, informuje společnost Direct Force písemně stěžovatele prostřednictvím e-mailu, zaslaného na adresu uvedenou v reklamaci. 

 

6. V případě, že společnost Direct Force shledá reklamaci jako oprávněnou či v případě, že ve lhůtě stanovené v odst. 3 tohoto článku nevyjádří, zajistí společnost Direct Force adekvátní nápravu, a to buď formou účasti v jiném termínu Služby, vrácením části ceny či celé za Službu, případně jiným způsobem dle dohody se stěžovatelem, resp. Objednatelem.

 

IX.

Dárkové poukazy

 

1. Dárkový poukaz opravňuje osobu, která je jeho držitelem nebo v jejíž prospěch je dárkový poukaz vystaven (dále jen „obdarovaný“) k využití slevy na službu poskytovanou společností Direct Force, a to na slevu ve výši, na kterou je dárkový poukaz vystaven (dále jen „dárkový poukaz“).

 

2. Dárkový poukaz <a>má formu číselného kódu a společností Direct Force je poskytován v elektronické [PM1] po­době ve formátu PDF, JPEG. 

 

3. Za účelem objednání dárkového poukazu má Objednatel (jako zájemce o dárkový poukaz) možnost zaslat poptávku dárkového poukazu na e-mailovou adresu info@dir­for.cz přičemž v této žádosti je povinen uvést minimálně hodnotu požadovaného dárkového poukazu (či konkrétní službu, na kterou má být dárkový poukaz vystaven) a  e-mailovou adresu, na kterou má být dárkový poukaz odeslán. Žádost o vystavení dárkového poukazu je nezávaznou poptávkou. 

 

4. Společnost Direct Force na základě poptávky kontaktuje zájemce o poukaz a potvrdí či případně požádá o upřesnění požadavků na dárkový poukaz. Poté společnost Direct Force vystaví a zašle Objednateli dárkový poukaz společně s fakturou s uvedením ceny za dárkový poukaz se splatností 14 dnů.

 

5. Dárkový poukaz v elektronické podobě je doručen doručením e-mailové zprávy, obsahující dárkový poukaz, na adresu uvedenou v poptávce dárkového poukazu. 

 

6. Nebude-li cena za dárkový poukaz uhrazena v termínu splatnosti, uvedeném na faktuře, objednávka dárkového poukazu se považuje za zrušenou a dárkový poukaz se považuje za neplatný a stornovaný. 

 

7. Dárkový poukaz lze využít pouze jednorázově a jeho hodnotu nelze rozdělit a využít na více než jednu službu. 

 

8. Dárkový poukaz (ani jeho nominální část) nelze vyměnit za finanční prostředky. Po uhrazení ceny za dárkový poukaz nelze tento dárkový poukaz vrátit ani žádat vrácení zaplacené ceny.

 

9. Platnost dárkového poukazu je 6 měsíců ode dne jeho vystavení a služba, na kterou je dárkový poukaz vystaven, musí být využita v průběhu tohoto období. Uplynutím doby platnosti právo na jeho využití zaniká a objednatel ani obdarovaný nemají nárok na jakoukoli finanční či jinou náhradu ani na vrácení uhrazené ceny za dárkový poukaz či náhradu škody. Prodloužení platnosti dárkového poukazu není možné. 

 

10. V případě, že dárkový poukaz nebude vystaven na službu poskytovanou v předem stanoveném termínu (v dárkovém poukazu uvedeném), není nedostatečná kapacita účastníků kurzu důvodem k nevyužití dárkového poukazu na straně společnosti Direct Force a obdarovaný ani objednatel dárkového poukazu nejsou oprávněni požadovat z tohoto důvodu jakoukoli finanční či jinou náhradu, ani vrácení uhrazené ceny za dárkový poukaz. Zájemce o dárkový poukaz bere na vědomí, že službu, na kterou má být dárkový poukaz využit, je třeba objednat v dostatečném časovém předstihu.

 

11. Pro využití dárkového poukazu provede obdarovaný objednávku služby v souladu s těmito obchodními podmínkami a do pole „dotazy“ uvede číslo dárkového poukazu.

 

 

X.

Závěrečná ustanovení

 

1. Veškeré písemnosti podle Smlouvy a/nebo těchto obchodních podmínek, zaslané prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu druhé smluvní strany, se považují za doručené třetího dne ode dne jejich odeslání či dnem jejich vrácení zpět odesílateli jako nedoručené či nedoručitelné. Pro případ změny doručovací adresy jsou smluvní strany povinny o takové změně druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu písemně informovat.

 

2. Společnosti Direct Force je oprávněn v souladu s ust. § 1752 odst. 1 občanského zákoníku jednostranně změnit, doplnit či zrušit tyto obchodní podmínky v případech, ve kterých vyplývá rozumná potřeba jejich změny. Učiní tak vždy písemně a změny zveřejní obvyklým způsobem, zejména na své Webové stránce, kde je zveřejněno aktuální platné a účinné znění obchodních podmínek. V případě změny obchodních podmínek se změněnými obchodními podmínkami řídí Smlouvy uzavřené po dni účinnosti změněných obchodních podmínek, není-li smluvně ujednáno jinak. Objednatel má právo, v případě nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných obchodních podmínek, tento nesouhlas sdělit společnosti Direct Force ve lhůtě sedmi dnů od okamžiku, kdy se o změně či doplnění obchodních podmínek dozvěděl nebo dozvědět mohl. Neučiní-li tak, má se za to, že Objednatel změny či doplňky obchodních podmínek akceptoval.

 

3. V případě, že se jedno anebo více ustanovení těchto obchodních podmínek stane z jakýchkoliv důvodů neplatnými, neúčinnými nebo nevymahatelnými, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek, které zůstávají i nadále v platnosti. Neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení obchodních podmínek nahradí nové ustanovení, které svým smyslem odpovídá původnímu neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení.

 

4. V případě, že dojde mezi společností Direct Force a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

 

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

5. Otázky neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a v případě Objednatele, který je spotřebitelem, dále také příslušnými ustanoveními zákona o ochraně spotřebitele a dalšími obecně závaznými právními předpisy na ochranu spotřebitele.

 

6. V případě, že právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, řídí se práva a povinnosti Objednatele a společnosti Direct Force z takového právního vztahu vzniklé výlučně českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva Objednatele, který je spotřebitelem, vyplývající z obecně závazných právních předpisů na ochranu spotřebitele.

 

7. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 18.7.2024 a jsou vyhlášeny na dobu neurčitou.