Ochrana osobních údajů

Společnost Direct Force s.r.o., se sídlem Božetěchova 2259/101, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 05838924, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 104103 (dále jen „Správce“) tímto informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých tato společnost jako správce osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v souvislosti s poskytováním svých služeb nakládá s osobními údaji svých klientů, které klienti Správci v této souvislosti poskytnou.

Správce zpracovává v případě Vaší objednávky učiněné prostřednictvím rozhraní webové stránky Správce umístěné na internetové adrese http://www.dirfor.cz, následující osobní údaje:
jméno a příjmení,
adresní údaje,
telefonní číslo,
e-mailovou adresu

Jméno a příjmení a adresní údaje je nutno zpracovat ze zákonných důvodů za účelem řádné identifikace a vystavení daňového dokladu. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, neboť toto je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje. Telefonní číslo a emailovou adresu je nutno zpracovat za účelem potvrzení objednávky a případného informování o důležitých skutečnostech majících vliv na smluvní vztah či na plnění ze smlouvy uzavřené mezi Správcem a objednatelem. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, neboť toto je nezbytné pro splnění smlouvy. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy a dále po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. To samé platí, nedojde-li k uzavření smlouvy. Neposkytnutí některého z těchto údajů může mít za důsledek neuzavření smlouvy.

Správce dále při osobní účasti na školení či kurzu, jehož absolvování je podmíněno držením platného zbrojního průkazu a legálně držené střelné zbraně, zpracovává následující osobní údaje:
údaje, které jsou uvedeny v občanském průkazu,
údaje, které jsou uvedeny ve zbrojním průkazu,
údaje, které jsou uvedeny v průkazu zbraně, číslo zbraně.

Tyto údaje je nutno zpracovat za účelem řádné identifikace účastníka školení či kurzu, ověření způsobilosti k absolvování školení či kurzu a ověření legálního držení střelné zbraně. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, neboť toto je nezbytné pro splnění smlouvy a dále článek 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, neboť toto je nezbytné pro splnění právní povinnosti. Neposkytnutí některého z těchto údajů může mít za důsledek neposkytnutí služby ze strany Správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce na základě smlouvy o zpracování osobních údajů budou zpracovávat i další zpracovatelé, a to zejména účetní kancelář, tiskárna zpracovávající certifikáty a osvědčení o absolvování kurzů, osoby zajišťující technický provoz webové stránky www.dirfor.cz, správce databáze serveru a správce příslušné střelnice v případě, že služba je poskytována na střelnici. Seznam těchto zpracovatelů je k dispozici na webových stránkách nebo na vyžádání prostřednictvím e-mailové adresy info@dirfor.cz.

Vezměte prosím na vědomí, že máte právo:
• požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány,
• vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
• požadovat výmaz těchto osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
• vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
• na přenositelnost osobních údajů,
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.